Lidmaatschap St. Joris

Het hele jaar door kan je lid worden van St. Joris. Tijdens de Polse Kermis kan men ter plaatse lid worden. Dit is inclusief vier dagen gratis toegang tot de Polse Kermis. De kosten voor het lidmaatschap dienen contant te worden voldaan.

Voor vragen/opmerkingen/wijzigingen over het lidmaatschap kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie van St. Joris:

Ledenadministratie St. Joris

M. de Leeuw-Harmsen
Hofstraat 4
7071 KB Ulft

tel: 06-24621086

mail: "ledenadministratie@" met daarachter "sintjorisulft.nl"

 

Informatie lidmaatschap St. Joris
Om lid te kunnen worden van het Schuttersgilde St. Joris moet men ten minste de leeftijd hebben van 18 jaar. Voor zgn. actieve leden (zoals korpsleden e.d.) is deze leeftijdsgrens niet van toepassing.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Nieuwe leden zijn éénmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld bedraagt € 12,50. De actieve leden zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.

De jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 25,00.

Gedurende het hele jaar kan men lid worden van Schuttersgilde St. Joris.
Indien men zich 2 weken voor de kermis aanmeldt, dan zal de contributie en het inschrijfgeld contant moeten worden voldaan.
Hiervoor kan men contact opnemen met de ledenadministratie.

De jaarlijkse contributie wordt in januari van ieder kalenderjaar afgeschreven.

Het volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier dient te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Tevens dient een recente pasfoto te worden bijgevoegd.

Met vriendelijke groeten,
Ledenadministratie schuttersgilde St. Joris

Klik hier voor het inschrijfformulier

 

 

Opzegging lidmaatschap Schuttersgilde St. Joris Ulft

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor het einde van een kalenderjaar.

Hiervoor kan onderstaand afmeldingsformulier worden gedownload.
Gaarne het formulier volledig invullen en de ledenpas in het daarvoor bestemde vak plakken.
Zoals op de achterzijde van onze verenigingspas vermeld, “is en blijft de ledenpas eigendom van Schuttersgilde St. Joris en dient bij beëindiging te worden ingeleverd bij de ledenadministratie”.

St. Joris kent geen teruggave van contributie. Bij het inleveren van de ledenpas vervalt het lidmaatschap en kan niet meer aan activiteiten worden deelgenomen. Wil men wel gedurende het jaar aan de activiteiten deelnemen, dan wordt nogmaals benadrukt, dat de opzegging dient te gescheiden voor 31 december van een kalenderjaar.

Opzegging lidmaatschap bij overlijden
Bij overlijden verzoeken wij nabestaanden om onderstaand formulier te downloaden en de ledenpas in te leveren.  Wij danken u voor uw medewerking.

KLIK HIER voor het afmeldingsformulier

 

Privacy Policy

Schuttersgilde St. Joris hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Schuttersgilde St. Joris houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schuttersgilde St. Joris zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens: mail: "secretariaat@" met daarachter "sintjorisulft.nl"

 

Ledenadministratie St. Joris

M. de Leeuw-Harmsen
Hofstraat 4
7071 KB Ulft

tel: 06-24621086

mail: "ledenadministratie@" met daarachter "sintjorisulft.nl"